menu

Κριτήρια & Δείκτες

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ διακρίνεται σε 4 πυλώνες και βασίζεται σε 20 κριτήρια που βοηθούν στη μέτρηση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των Επιχειρήσεων, κάνοντας απλό και περιεκτικό τον τρόπο που μία Επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς και να ενσωματώσει πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη λειτουργία της.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και τα κριτήρια του βασίζονται πάνω σε διεθνή πρότυπα (GRI, GLOBAL COMPACT, EFFAS, ISO, EMAS), που χρησιμοποιούνται ευρέως από Μικρομεσαίες και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δείτε τον Πίνακα των Προτύπων.
 

Α) ΤΑ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1-4 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Τα κριτήρια αυτού του πυλώνα αποτελούν τη βάση του Κώδικα Βιωσιμότητας. Ο Οργανισμός απαντά στο πόσο εξοικειωμένος είναι με τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με τις βασικές του δραστηριότητες σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξή του και την Εταιρική Υπευθυνότητα και στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει. Δημοσιοποιώντας σε λεπτομέρεια την προσέγγιση και επίδοσή του στα τέσσερα κριτήρια του πυλώνα, ένας Οργανισμός θέτει τις βάσεις για την εκπλήρωση των αρχών του Κώδικα Βιωσιμότητας και ετοιμάζεται ώστε να μπορεί να χειριστεί καλά και όλα τα άλλα θέματα.

1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Bιώσιμης Aνάπτυξης. Ο Οργανισμός εξηγεί τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα με τα θεμελιώδη και αναγνωρισμένα ειδικά-κλαδικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα.

2. Ουσιαστικότητα
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας έχουν σημαντική επίδραση στη λειτουργία του. Επιπλέον με ποιόν τρόπο και πώς, τις λαμβάνει υπόψη στη στρατηγική του, καθώς και πώς τις αντιμετωπίζει συστηματικά.

3. Στοχοθέτηση
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοί ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται και εντάσσονται στις λειτουργίες του και πώς παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξής τους.

4. Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας (value chain)
Ο Οργανισμός αναφέρει τη σημασία που έχουν οι αρχές της Bιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας σε σχέση με την προστιθέμενη αξία  που του προσδίδουν. Επιπλέον σε τί βάθος επαληθεύονται τα κριτήρια Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας στην αλυσίδα αξίας των δραστηριοτήτων του.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 5-10 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τα έξι κριτήρια του πυλώνα αυτού περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Οργανισμός διαχειρίζεται τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεσματικά και συστηματικά. Καλύπτονται ερωτήματα όπως το ποιός είναι υπεύθυνος, εάν υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες σύμφωνα με τους οποίους υλοποιούνται οι συναφείς εργασίες, και εάν έχουν καθοριστεί κύριοι δείκτες επίδοσης για την παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης του Οργανισμού. Ο Οργανισμός απαντά στο εάν παρέχονται κίνητρα –υλικά ή μη - στα στελέχη και τους εργαζόμενούς του για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, εάν ο Οργανισμός λαμβάνει τη γνώμη ομάδων εκτός αυτού, οι οποίες έχουν αναγνωρίσιμα συμφέροντα στην ανάπτυξή του και εάν λαμβάνει υπόψη του τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη διαδικασία βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών του.

5. Υπευθυνότητα
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το βαθμό ευθύνης και εμπλοκής της Διοίκησής του στα θέματα Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας.

6. Κανόνες & Διαδικασίες
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς εφαρμόζεται η στρατηγική Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας στη λειτουργία του μέσω κανόνων και διαδικασιών.

7. Καταγραφή και παρακολούθηση (monitoring)
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί δείκτες επίδοσης (KPI’s) για τη Bιώσιμη Aνάπτυξη και Eταιρική Yπευθυνότητα και περιγράφει με ποιον τρόπο ενσωματώνονται στις εσωτερικές διαδικασίες του τακτικού προγραμματισμού, παρακολούθησης προόδου και ελέγχου. Επίσης, δημοσιοποιεί με ποιον τρόπο διασφαλίζεται, μέσα από κατάλληλες διαδικασίες, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και η συνέπεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται τόσο εσωτερικά για την αξιολόγηση της προόδου, όσο και εκτός του Οργανισμού για την επικοινωνία της επίδοσής του.

8. Πολιτικές Αμοιβών και κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς διαμορφώνονται οι συμφωνημένοι στόχοι και τα προγράμματα αμοιβών των στελεχών και των εργαζομένων της, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας, και πώς εναρμονίζονται με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Επίσης, δημοσιοποιεί εάν η επίτευξη αυτών των στόχων αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του ανώτερου διοικητικού προσωπικού (Διοικητικό Συμβούλιο/Διευθύνοντας Σύμβουλος/Γενικοί Διευθυντές) που πραγματοποιείται από εποπτικό φορέα (εποπτικό συμβούλιο/συμβουλευτική επιτροπή).

9. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς προσδιορίζονται και ενσωματώνονται στην προσέγγισή του για Bιώσιμη Aνάπτυξη και Eταιρική Yπευθυνότητα τα κοινωνικά και οικονομικά αρμόζοντα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, δημοσιοποιεί εάν και πώς επικοινωνεί σε τακτά διαστήματα μαζί τους και πώς τα αποτελέσματά του διαλόγου αυτού ενσωματώνονται στην προσέγγιση και στρατηγική του Οργανισμού για Bιώσιμη Aνάπτυξη και Eταιρική Yπευθυνότητα.

10. Προϊοντική Υπευθυνότητα και Καινοτομία
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς οι αρχές Bιώσιμης Aνάπτυξης, Eταιρικής Yπευθυνότητας (π.χ. η μείωση της χρήσης πρώτων υλών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η υπεύθυνη χρήση των προϊόντων από τους πελάτες) λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Ομοίως, ο Οργανισμός αναφέρει πώς αξιολογεί την τωρινή και τη μελλοντική επίδραση των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών του στην αλυσίδα αξίας (value chain).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 11-13 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα ερωτήματα σε αυτόν τον πυλώνα εστιάζουν στις περιβαλλοντικές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας ενός Οργανισμού. Ο Οργανισμός καλείται να απαντήσει εάν μετρά τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιεί, εάν έχει θέσει στόχους για να μειώσει την κατανάλωσή τους και πώς θα τους επιτύχει, εάν είναι σε θέση να εξισορροπήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και εάν έχει προσδιορίσει στόχους για τις επιθυμητές μειώσεις. 

11. Χρήση Φυσικών Πόρων
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται φυσικοί πόροι για τις δραστηριότητές του, δίνοντας πληροφορίες και για τυχόν ενεργειακούς ελέγχους που πραγματοποιεί. Οι πιθανές επιλογές σε αυτό το κριτήριο είναι υλικά, η χρήση και η απόρριψη νερού, το έδαφος, τα απόβλητα, η ενέργεια, οι εκπομπές αερίων, η χρήση γης και η βιοποικιλότητα, καθώς και εκπομπές από τους κύκλους ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών.

12. Διαχείριση Πόρων
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που έχει θέσει σε σχέση με την αποδοτικότητα των πόρων και της ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση της παραγωγικότητας των πρώτων υλών και τη μείωση της χρήσης των οικοσυστημάτων, καθώς και πώς αυτοί οι στόχοι έχουν εκπληρωθεί ή θα εκπληρωθούν στο μέλλον.

13. Εκπομπές Αερίων και Κλιματική Αλλαγή
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για τα Αέρια του Θερμοκηπίου (GHG Protocol) ή πρότυπα που βασίζονται σε αυτό και αναφέρει τους στόχους που έχει θέσει για τη μείωση των εκπομπών του.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14-20 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα επτά κριτήρια αυτού του πυλώνα αφορούν στα κοινωνικά ζητήματα της Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας ενός Οργανισμού –ξεκινώντας με ερωτήματα σχετικά με το εάν ο Οργανισμός σέβεται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα, πώς αντιμετωπίζει τα ζητήματα ίσων ευκαιριών, υγείας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και πώς συντελεί στην απασχολησιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού εν όψει των δημογραφικών αλλαγών. Πτυχές που είναι επίσης σημαντικές, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο ρόλος του Οργανισμού στην περιοχή δραστηριοποίησής του και το εάν και πώς προσπαθεί να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις. Τέλος, ζητείται από τον Οργανισμό να εξηγήσει τις πολιτικές/πρακτικές που εφαρμόζει για να εξουδετερώσει τον κίνδυνο της δωροδοκίας.

14. Εργασιακά Δικαιώματα
Ο Οργανισμός αναφέρει πώς προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτά αναγνωρίζονται σε εθνικά και διεθνή πρότυπα. Επίσης, αναφέρει πώς προτρέπει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.

15. Ίσες Ευκαιρίες 
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί με ποιόν τρόπο έχει εφαρμόσει εθνικές και διεθνείς διαδικασίες / αρχές και ποιούς στόχους έχει θέσει σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα, την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την ενσωμάτωση των μεταναστών και των ατόμων με αναπηρίες, τη δίκαιη αμοιβή, καθώς και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

16. Απασχόληση
16. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τους στόχους που έχει θέσει και τα μέτρα που έχει λάβει για την προαγωγή της απασχολησιμότητας όλων των εργαζομένων της, δηλαδή της ικανότητας των εργαζομένων να συμμετάσχουν στον εργασιακό και επαγγελματικό κόσμο, και για την προσαρμογή της στις δημογραφικές αλλαγές.

17. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Προμηθευτική Αλυσίδα
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τα μέτρα που λαμβάνει για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές του, παγκοσμίως, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτρέπουν την αναγκαστική και την παιδική εργασία, καθώς και κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης.

18. Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών 
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς συμβάλλει στη Bιώσιμη Aνάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις κύριες περιοχές όπου δραστηριοποιείται (το κριτήριο αναφέρεται στη δέσμευση του Οργανισμού που ξεπερνά τα όρια της Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του, καλύπτει θέματα χορηγιών, δωρεών και εθελοντισμού των εργαζομένων).

19. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες και Πολιτική Επιρροή
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί, ανά χώρα (όπου είναι σχετικό), τη δραστηριοποίησή του σε νομοθετικές διαδικασίες, τη συμμετοχή του σε ομάδες πίεσης, φορείς και πρωτοβουλίες, τυχόν συνεισφορές προς την κυβέρνηση, καθώς και όλες τις δωρεές σε πολιτικά κόμματα και πολιτικούς.

20. Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το πλαίσιο των μέτρων, προτύπων, συστημάτων και διαδικασιών που εφαρμόζει για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης συμπεριφοράς -και συγκεκριμένα της διαφθοράς- και πώς αυτά ελέγχονται. Σχετικά με ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς και άλλων παραβάσεων, ο Οργανισμός περιγράφει πώς αυτά προλαμβάνονται, αναγνωρίζονται καθώς και τί κυρώσεις επιβάλλονται.

Β) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Οι Οργανισμοί/Επιχειρήσεις  που συμμετέχουν στον Κώδικα Βιωσιμότητας δύνανται να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία τους στη βάση των δεικτών του GRI/G4 όσον αφορά τους δείκτες Βιωσιμότητας και EFFAS θέλοντας να καλύψουν τα ζητούμενα των χρηματοοικονομικών αναλυτών. Οι παραπάνω δείκτες είναι προτεινόμενοι και ο κάθε Οργανισμός δύναται, επίσης, να προσθέσει κατά βούληση δείκτες από κλαδικούς τομείς δραστηριότητας. Οι προτεινόμενοι δείκτες επίδοσης του πίνακα που ακολουθεί  χρησιμοποιούνται για να απλοποιήσουν τη δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων.
 

Στρατηγική: κριτήριο 1 - Στρατηγική Ανάλυση & Δράση
GRI Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
EFFAS  Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
 
Στρατηγική: κριτήριο 2 - Ουσιαστικότητα
GRI Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
EFFAS Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
 
Στρατηγική: κριτήριο 3 - Στοχοθέτηση
GRI Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
EFFAS Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
 
Στρατηγική: κριτήριο 4 - Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας (value chain)
GRI Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
EFFAS Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
 
Διαδικασία Διαχείρισης: κριτήριο 5 - Υπευθυνότητα
GRI Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
EFFAS Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
 
Διαδικασία Διαχείρισης: κριτήριο 6 - Κανόνες & Διαδικασίες
GRI SRS 102-16 Οι αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς ενός Οργανισμού όπως κώδικες δεοντολογίας και κώδικες συμπεριφοράς.
EFFAS  Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
 
Διαδικασία Διαχείρισης: κριτήριο 7 - Καταγραφή και Παρακολούθηση (monitoring)
GRI Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
EFFAS SO6-01 Ποσοστό προμηθευτών & συνεργατών στην αλυσίδα εφοδιασμού που ελέγκτηκαν για τη συμμόρφωση με κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης 
EFFAS S06-02 Ποσοστό προμηθευτών & συνεργατών στην αλυσίδα εφοδιασμού που αξιολογήθηκαν για τη συμμόρφωσή τους με κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης
 
Διαδικασία Διαχείρισης: κριτήριο 8 - Πολιτικές Αμοιβών και κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
GRI SRS 102-35a Πολιτικές αμοιβών για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτατα στελέχη.
GRI SRS 102-38 Συνολικές αποζημιώσεις ετησίως
EFFAS Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
 
Διαδικασία Διαχείρισης: κριτήριο 9 - Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
GRI SRS 102-44  Σημαντικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη διαβούλευση και συνεργασία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (stakeholder engagement) και πώς ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε σε αυτά τα σημαντικά θέματα και προβληματισμούς
EFFAS Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
 
Διαδικασία Διαχείρισης: κριτήριο 10 -Καινοτομία & Διαχείριση Προϊόντος
GRI G4 FS11 Ποσοστό περιουσιακών στοιχείων που υπόκειται σε θετική και αρνητική αξιολόγηση με περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια
EFFAS E13-01 Ποσοστό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
EFFAS V04-12 Συνολικές επενδύσεις στην έρευνα για δραστηριότητες της επιχείρησης που σχετίζονται με την περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση, όπως οικολογικός σχεδιασμός, οικολογικά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής, μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων ή των συνεργατών στην εφοδιαστική αλυσίδα, διαβούλευση για την ενσωμάτωση των πτυχών περιβαλλοντικής, κοινωνικής, εταιρικής διακυβέρνησης στη διαχείριση των αλλαγών,  ανάπτυξη των δυνατοτήτων των προϊόντων με βάση την περιβαλλοντική κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση, και με χρηματικούς όρους, π.χ. νόμισμα ως ποσοστό εσόδων.
 
Περιβάλλον: κριτήριο 11 -Χρήση Φυσικών Πόρων
GRI SRS 301-1 Υλικά που χρησιμοποιούνται κατά βάρος ή όγκο.
GRI SRS 302-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού.
GRI SRS 303-1 Κατανάλωση νερού.
EFFAS E04-01 Συνολικά απόβλητα σε τόνους.
EFFAS E05-01 Ποσοστό του συνόλου των αποβλήτων που ανακυκλώνονται.
EFFAS E01-01 Συνολική ενεργειακή κατανάλωση.
 
Περιβάλλον: κριτήριο 12 - Διαχείριση Πόρων
GRI SRS 302-4 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
GRI SRS 306-2 Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης
EFFAS E04-01 Συνολικά απόβλητα σε τόνους.
EFFAS E05-01 Ποσοστό του συνόλου των αποβλήτων που ανακυκλώνονται.
EFFAS E01-01 Συνολική ενεργειακή κατανάλωση.
 
Περιβάλλον: κριτήριο 13 - Εκπομπές Αερίων και Κλιματική Αλλαγή
GRI SRS 305-1 Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο εφαρμογής 1).
GRI SRS 305-2 Ενεργειακές έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο Εφαρμογής 2).
GRI SRS 305-3 Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο Εφαρμογής 3)
GRI SRS 305-5 Μείωση (GHG) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
EFFAS E02-01 Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο εφαρμογής 1,2).
 
Κοινωνία: κριτήριο 14 - Εργασιακά Δικαιώματα
GRI SRS 405-1 Δείκτες διαφορετικότητας στα Διοικητικά Όργανα & στους Εργαζόμενους
EFFAS S03-01 Ηλικιακή διάρθρωση / κατανομή (αριθμός ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα, 10ετή διαστήματα).
EFFAS S10-02 Ποσοστό ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης γυναικών σε ανώτερες θέσεις επί του συνόλου των ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης σε ανώτερες θέσεις.
 
Κοινωνία: κριτήριο 15 - Ίσες ευκαιρίες
GRI SRS 403-2 Τύπος και ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων και αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, ανά περιοχή & φύλο.
GRI SRS 403-4 Θέματα Υ&Α που καλύπτονται στις επίσημες συμβάσεις με τα συνδικάτα
GRI SRS 404-1 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο, και με βάση την κατηγορία εργαζομένων.
GRI SRS 406-1 Περιστατικά διακρίσεων & διορθωτικές ενέργειες
EFFAS S10-01 Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών επί του συνόλου των εργαζόμενων.
EFFAS S10-02 Ποσοστό ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης γυναικών σε ανώτερες θέσεις επί του συνόλου των ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης σε ανώτερες θέσεις.
EFFAS S02-02 Μέσος όρων δαπανών κατάρτισης ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ετησίως.
 
Κοινωνία: κριτήριο 16 - Απασχόληση
GRI  Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
EFFAS Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες
 
Κοινωνία: κριτήριο 17 - Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Προμηθευτική Αλυσίδα
GRI SRS 412-3 Συνολικός αριθμός και ποσοστό σημαντικών επενδυτικών συμφωνιών και συμβάσεων που περιλαμβάνουν όρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
GRI SRS 412-1 Συνολικός αριθμός και ποσοστό λειτουργιών για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ανασκοπήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή αξιολογήσεις επιπτώσεων.
GRI SRS 414-1 Ποσοστό νέων προμηθευτών που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
GRI SRS 414-2 Σημαντικές πραγματικές ή δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και σχετικές διορθωτικές ενέργειες.
EFFAS S07-02II Ποσοστό δομών που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο SA8000
 
Κοινωνία: κριτήριο 18 - Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών
GRI SRS 201-1 Άμεση οικονομική αξία που δημιουργείται και διανέμεται.
EFFAS Δεν αναφέρονται σχετικοί δείκτες.
 
Κοινωνία: κριτήριο 19 - Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες και Πολιτική επιρροή
GRI SRS 415-1 Συνολική αξία (οικονομικών και σε είδος) συνεισφορών σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα ανά χώρα.
EFFAS G01-01 Εισφορές σε πολιτικά κόμματα ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων.
Κοινωνία: κριτήριο 20- Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς    
GRI SRS 205-1 Λειτουργίες που αξιολογήθηκαν για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά
GRI SRS 205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς & διορθωτικές ενέργειες
GRI SRS 419-1 Μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς σε κοινωνικο οικονομικά θέματα
EFFAS V01-01 Δαπάνες και πρόστιμα από προσφυγές και δίκες για πρακτικές στρέβλωσης του ανταγωνισμού, παραβάσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και μονοπωλιακές πρακτικές.
EFFAS V02-01 Ποσοστό εσόδων από περιοχές με Δείκτη Διαφθοράς κατά τη Διεθνή Διαφάνεια χαμηλότερο από 60.

 

 
 
 

Υπό την Αιγίδα

xorigoi

Με την Υποστήριξη

xorigoi

Με την Συνεργασία

xorigoi

Με την συμμετοχή

xorigoi